Station schedule

Day: <<   14.01.2022   >>

Transport type: Avtobus

Route: 101

Destination: Avtovokzal


По требованию

Hour Minutes
05
53[V]        
06
02[V] 16 30 40[D] 50[D]
59[D]        
07
13[D] 25[D] 35[D] 52[D]  
08
09[D] 18[D] 30[D] 41[D] 53[D]
09
04 18 29[V] 45[V]  
10
02[V] 14[V] 37[V] 57[V]  
11
13[V] 36[(] 50[V]    
12
08[V] 16[V] 28[V] 52[V]  
13
05[V] 18[V] 28[V] 43[V] 54[V]
14
19[V] 31[V] 55[V]    
15
08 23 43[(]    
16
03[D] 14[D] 27[D] 39[D] 51[D]
17
06[D] 26[F] 30[D] 41[D] 53[D]
18
15[F] 17 29 43[V] 55[V]
19
04[V] 12[V] 25[V] 48[V]  
20
11[V] 35[V] 59[V]    
21
36[4]        
22
27[$] 52[4]      

Note:

D - ul. Sportivnaya -
Avtovokzal
F - ul. Sportivnaya -
Avtovokzal
V - ul. Sportivnaya -
Avtovokzal
4 - ul. Sportivnaya -
Komsomolskaya ploschad
$ - ul. Sportivnaya -
Jeleznodorojnyiy vokzal
( - ul. Sportivnaya -
Avtovokzal


start_page  reload  back  main_menu  рус